Počítačové centrum  
       
       


Organizačný poriadok Počítačového centra FEI TU v Košiciach

 

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

(1)       Počítačové centrum (v anglickom jazyku: Computer Centre) Fakulty elektrotechnicky a informatiky TU v Košiciach (ďalej len FEI) v ďalšom označované tiež skratkou PC FEI alebo skráteným názvom. Počítačové centrum bolo zriadené dekanom FEI dňa 18. 9. 1995 na základe § 4 ods. 1 štatútu FEI TU v Košiciach.

(2)       Organizačný poriadok Počítačového centra definuje jeho postavenie a poslanie na FEI, riadiacu a organizačnú štruktúru, postavenie a vzájomné vzťahy jeho riadiacich zložiek a základné povinnosti pracovníkov Počítačového centra.

(3)       Organizačný poriadok vychádza zo Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky a je vypracovaný v súlade so zákonom 172/1990 Zb. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 2

Postavenie a zameranie činnosti Počítačového centra

 

(1)       Počítačové centrum je samostatné pracovisko FEI podliehajúce dekanovi FEI.

(2)       Činnosť Počítačového centra je finančne zabezpečovaná z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov FEI.

(3)       Počítačové centrum zabezpečuje na FEI plnenie úloh z oblasti výpočtovej techniky a informatiky spojených najmä s budovaním, technickým zabezpečením, programovým zabezpečením a prevádzkou:

a)      fakultnej počítačovej siete a sieťových informačných služieb,

b)     počítačových učební a počítačových pracovísk,

c)      informačného systému fakulty.

(4)       Ďalším poslaním Počítačového centra je:

a)      poskytovať služby pracoviskám FEI v oblasti výpočtovej techniky a informatiky na zabezpečenie rôznych foriem štúdia vo všetkých študijných odboroch na FEI,

b)     poskytovať technickú podporu pri realizácii úloh súvisiacich s vedeckým výskumom na pracoviskách FEI,

c)      zabezpečiť poradenskú a školiacu činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informatiky pre interné potreby fakulty,

d)     koordinovať nákup a inštaláciu technických a programových prostriedkov v rámci FEI.

(5)       Vzájomné vzťahy a kompetencie medzi Počítačovým centrom a ÚVT TU Košice vyplývajú zo Štatútu TU v Košiciach a sú tiež definované ich vzájomnou písomnou dohodou.

(6)       Pre zlepšenie využívania aplikačných programových prostriedkov môžu vznikať združenia používateľov, ktoré sú organizačne začlenené v rámci FEI do Počítačového centra. Činnosť združení je definovaná písomnou formou. Združenia majú svojich predsedov. Združenia môžu presahovať rámec fakulty.

(7)       Prevádzka výpočtovej techniky je legislatívne zabezpečená Prevádzkovými predpismi pre výpočtovú techniku FEI, ktoré sú orientované na počítačovú sieť, informačné služby, používanie počítačovej techniky v pedagogickom procese a informatizáciu administratívy. Predpisy zohľadňujú tiež iné nadradené normatívy (SANET, CANET, TU a pod.).

(8)       Počítačové centrum je vždy zastúpené  v tých komisiách a pracovných skupinách na FEI, ktoré sú poradnými orgánmi dekana FEI, ktorých činnosť je zameraná na riešenie koncepčných a operatívnych problémov spojených s rozvojom a prevádzkou výpočtovej techniky a informatiky na FEI.

 

 

§ 3

Organizačná štruktúra Počítačového centra

 

(1)       Organizačné členenie Počítačového centra:

a)      vedúci Počítačového centra,

b)     zástupca vedúceho – referát rozvoja,

c)      Oddelenia programových prostriedkov,

d)     Oddelenia technických a prevádzkových prostriedkov.

(2)       Oddelenie programových prostriedkov pozostáva z referátov:

a)      informačných systémov,

b)     počítačových sietí,

c)      operačných systémov.

(3)       Oddelenie technických a prevádzkových  prostriedkov pozostáva z referátov:

a)      technických prostriedkov,

b)     laboratória merania,

c)      prevádzky a dispečingu.

(4)       Referát rozvoja sa vo svojej činnosti zameriava najmä na tieto oblasti:

a)      koordinuje a realizuje tvorbu a redakciu WEB stránok na FEI,

b)     koordinuje spoluprácu PC FEI s ostatnými pracoviskami podobného typu na TU v Košiciach,

c)      zabezpečuje informačný servis nových poznatkov pre vývojové a servisné práce na PC FEI,

d)     koordinuje prípravu protokolov o spolupráci medzi PC FEI a jednotlivými pracoviskami a raz ročne sa podieľa na vyhodnocovaní protokolov o službách PC FEI pre jednotlivé pracoviská,

e)      zabezpečuje odborný styk s členmi Rady pre rozvoj informatizácie na FEI TU v Košiciach,

f)       zabezpečuje prierezové projekty rozvoja PC FEI s cieľom získavania pilotných poznatkov pre rutinnú činnosť PC FEI (videokonferencie, virtuálne konferencie a pod.).

(5)       Referát informačných systémov sa zameriava na riešenie problémov v oblasti počítačových sietí a to od lokálnych (LAN) až po rozľahlé siete (Internet). V tejto oblasti referát tematicky pokrýva a zabezpečuje najmä:

a)      elektronickú poštu pre študentov a zamestnancov FEI,

b)     sieťové informačné služby siete TUNET (www, ftp, vyhľadávacie služby,...),

c)      tlačové služby v sieti,

d)     v spolupráci s referátom počítačových sietí bezpečnostnú problematiku prevádzky služieb počítačovej siete na serveroch prevádzkovaných PC FEI,

e)      návrh, implementáciu a správu systému pre archiváciu elektronických dokumentov na FEI,

f)       návrh, implementáciu a správu systému pre evidenciu technických a programových prostriedkov v majetku FEI, resp. používaných na FEI.

(6)       Referát počítačových sietí v oblasti zabezpečenia prevádzky počítačových sietí a výkonných počítačových systémov zabezpečuje najmä:

a)      základnú koordináciu budovania a prevádzky počítačových sietí na FEI.

b)     správu komunikačných zariadení počítačovej siete (modemy, komunikačné a terminálové servre, smerovače,..),

c)      výber a implementáciu systémového programového vybavenia aktívnych sieťových prvkov (servery, routery, ...), odstraňovanie komplikovaných stavov v prevádzke počítačových sietí,

d)     implementáciu, zdokumentovanie a podporu prevádzky všeobecného širokopoužívaného aplikačného programového vybavenia vhodného aj pre neprofesionálnych používateľov programového vybavenia v oblasti  počítačových sietí,

e)      tvorbu programového vybavenia podporujúceho prevádzku počítačových sietí,

f)       prevádzku viacpoužívateľských systémov umiestnených na PC FEI a ostatných, ktoré sú pod správou PC FEI,

g)      detekciu porúch zariadení počítačovej siete a v spolupráci s referátom technických prostriedkov navrhuje riešenie poruchových stavov.

(7)       Referát operačných systémov v oblasti programovej podpory operačných systémov s pôsobnosťou pre všetky pracoviská FEI zabezpečuje najmä:

a)      konzultačnú, poradenskú a podpornú činnosť v oblasti programového vybavenia a jeho prevádzky na jednotlivých pracoviskách FEI,

b)     antivírové služby a zisťovanie a podľa možností odstraňovanie nekorektností technických a programových prostriedkov,

c)      školiacu činnosť v oblasti systémového a aplikačného programového vybavenia pre potreby FEI, ako aj pre interné prevádzkové účely,

d)     v súčinnosti s ostatnými organizačnými jednotkami PC FEI budovanie informačných systémov orientovaných na podporu efektívnej prevádzky počítačovej siete TUNET,

e)      hromadné vyučovanie a prístup študentov všetkých fakúlt TU v Košiciach do počítačovej siete,

f)       inštaláciu a správu programového vybavenia pre pedagogický proces v učebniach na PC FEI, na iných pracoviskách FEI a na ÚVT,

g)      nasadzovanie a využívanie všeobecne použiteľných výkonných počítačových systémov.

(8)       Referát technických prostriedkov vykonáva najmä:

a)      inštalácie, inovácie, údržbu a opravy výpočtovej techniky v celom jej rozsahu, podľa stanovených zásad,

b)     technickú realizáciu počítačových sietí na FEI (TUNET, CANET, SANET),

c)      zabezpečenie údržby a úprav komunikačnej infraštruktúry (káblové rozvody, pasívne i aktívne prvky počítačovej siete)

d)     vypracovanie štúdií a návrhov týchto sietí v spolupráci s ďalšími pracoviskami,

e)      monitorovanie nových sieťových technológií a pripravuje ich nasadenie v podmienkach siete FEI a TU v Košiciach.

(9)       Referát prevádzky a dispečingu v rámci svojich hlavných úloh z okruhu prevádzkových činností vykonáva najmä operátorské práce spojené s:

a)      organizovaním a kontrolou plynulého plnenia úloh na počítačových prostriedkoch v dvojsmennom režime,

b)     rutinné realizácie periodických úloh informačného systému FEI a styk s používateľmi (študentmi, zamestnancami a externými sieťovými partnermi vrátane dozornej a konzultačnej činnosti v terminálových učebniach PC FEI),

c)      vykonáva celú administráciu používateľov (zavedenie, zmeny, zrušenie, informácie a riešenie problémov vo výnimočných situáciách),

d)     preberanie požiadaviek od zamestnancov FEI,

e)      ponukou a organizačným zabezpečením kurzov na PC FEI pre zamestnancov FEI,

f)       spracovanie výkonov servisnej skupiny a odborných skupín PC FEI.

(10)   Referát  laboratória merania najmä zabezpečuje:

a)      prevádzku laboratória merania,

b)     hromadné vyučovanie a prístup študentov FEI do laboratória merania,

c)      inštaláciu a správu technického vybavenia laboratória

(11)   Sekretariát PC  FEI zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárskej, administratívnej, pracovno-právnej a v oblasti zabezpečovacích činností, medzi ktoré patria najmä:

a)      vedenie administratívnej agendy vedúceho PC FEI ako aj všetkých referátov PC FEI,

b)     vedenie vybraných častí osobných spisov všetkých zamestnancov FEI v PC FEI a následne ich archivácia,

c)      sledovanie čerpania rozpočtu,

d)     vypracovávanie rozborov činnosti PC FEI,

e)      hospodárenie s majetkom PC FEI,

f)       prípravu návrhov na pracovné a mzdové zaradenie zamestnancov PC FEI, ako aj ich zmien, vrátane evidencie všetkých príplatkov a odmien,

g)      vypracovávanie zmlúv pre vznik obchodno-záväzkových vzťahov,

(12)   Schéma organizačnej štruktúry PC FEI je uvedená v prílohe tohto poriadku.

 

 

§ 4

Postavenie vedúceho Počítačového centra

 

(1)       Vedúci Počítačového centra:

a)      je menovaný a odvolaný dekanom FEI v zmysle Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky a je priamo podriadený dekanovi fakulty,

b)     riadi a organizuje práce v Počítačovom centre a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty. Na organizáciu prác spojených s prevádzkou a údržbou počítačovej techniky, ktorá je v správe Počítačového centra má k dispozícii pracovníkov programových prostriedkov a pracovníkov technických a prevádzkových prostriedkov,

c)      definuje pracovné náplne svojich podriadených,

d)     je zodpovedný za obsah a realizáciu všetkých činností vyplývajúcich z poslania Počítačového centra FEI,

e)      hospodári so zvereným majetkom a rozhoduje o použití finančných prostriedkov vyčlenených pre Počítačové centrum z rozpočtu fakulty,

f)       styk s ostatnými pracoviskami FEI uskutočňuje prostredníctvom vedúcich príslušných pracovísk fakulty  alebo prostredníctvom nimi menovaných zástupcov,

g)      je zodpovedný za prípravu materiálov v zmysle § 2 ods. 5,6,7, ktoré predkladá dekanovi na schválenie,

h)      je členom komisií a pracovných skupín podľa § 2 ods. 8,

i)        pripravuje návrhy na finančný rozpočet PC FEI, v ktorých zohľadňuje aj požiadavky predstaviteľov pedagogického procesu a predsedov združení aplikačného programového vybavenia.

 

 

§ 5

Pôsobnosť pracovníkov Počítačového centra

 

(1)       Pracovníci Počítačového centra sú povinní:

a)      dodržiavať ustanovenia tohto poriadku a štatútu FEI,

b)     riadiť sa pokynmi vedúceho PC FEI, ak tieto pokyny neodporujú tomuto organizačnému poriadku, Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky a všeobecne platným právnym normám,

c)      dodržiavať pracovnú zmluvu.

(2)       Oblasť pôsobnosti pracovníkov PC FEI je vymedzená pracovnou náplňou jednotlivých pracovníkov, povinnosťami vyplývajúcimi z § 5 ods. 1 písm. c) a dohodami medzi PC FEI a ostatnými pracoviskami FEI.

(3)       Vedúceho Počítačového centra zastupuje ním poverený pracovník Počítačového centra s vymedzeným rozsahom právomoci.

(4)       Zastupovanie pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku PC FEI je organizované tak, aby nebola narušená prevádzkyschopnosť pracoviska.

(5)       Pri preberaní, resp. odovzdávaní funkcií, pracovníci odovzdávajú všetky písomné a iné materiály, ktoré súvisia s vykonávaním príslušnej funkcie tak, aby táto mohla byť novým pracovníkom ihneď vykonávaná bez narušenia chodu pracoviska. V prípade odovzdávania funkcie, s ktorou je viazaná hmotná zodpovednosť, sa jej prevzatie uskutočňuje protokolárne a v prípade potreby i na základe fyzickej inventarizácie.

 

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 

(1)       Tento organizačný poriadok vrátane prílohy bol schválený AS FEI TU v Košiciach dňa 14.2.2002.

(2)       S účinnosťou od 14.2.2002 sa ruší Organizačný poriadok PC FEI schválený dňa 24.10.1996.  

(3)       Tento organizačný poriadok vrátane prílohy nadobúda účinnosť od 14.2.2002.PRÍLOHA: Organizačná štruktúra PC FEI