Počítačové centrum  
       
       

Počítačové centrum Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (PC FEI) vzniklo 18. septembra 1995 v súlade so štatútom FEI, na návrh dekana a následným schválením akademickým senátom. Je samostatným pracoviskom FEI podliehajúcim dekanovi.

Počítačové centrum zabezpečuje na FEI plnenie úloh z oblasti výpočtovej techniky a informatiky spojených najmä s budovaním, technickým zabezpečením, programovým zabezpečením a prevádzkou:

  • fakultnej počítačovej siete a sieťových informačných služieb,
  • počítačových učební a počítačových pracovísk,
  • informačného systému fakulty.

Na PC FEI pracuje 11 zamestnancov. Vedúcim pracoviska je prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. Prevádzka sa riadi organizačným poriadkom, ktorého súčasťou je organizačná štruktúra PC FEI.